Защита от атмосферни пренапрежения

Print

Схема на действие на гръмоотвода

1-ва степен защита от атмосферни пренапрежения (защита от мълнии) е външна защита. Тя включва гръмоотвод, състоящ се от мачта - мълнеуловител, мълнеотвод, заземител). Предназначението й е чрез мачтата, на която е закрепен мълниеприемникът, да се улови мълнията (атмосферното електричество) и посредством мълнеотводителя и заземителя да се отведе в земята. Така сградата се защитава от пожар и разрушения и се подсигурява безопасността за живота и здравето на хората и животните. Гръмоотводите биват обикновенни и с изпреварващо действие. Според местоположението на монтиране мълниеприемниците могат да бъдат изолирани и неизолирани. Мълниеприемникът е изолиран тогава, когато се монтира настрани от защитавания обект. Изолираният мълнеприемник се използва се в случаи, когато зданието има пожароопасни участъци, като например леснозапалим покрив, складирани взривоопасни или леснозапалими материали и т.н.

Дърветата са естествени гръмоотводи

По-често се използват неизолираните мълниеприемници. В жилишни, промишлени и административни сгради те се монтират върху покривите на защитаваните обекти. При избора на място трябва да се спазват нормативните изисквания.

И при двата случая на мълниезащита мълниеприемникът трябва да предпазва най-учзвимите участъци на сградата - комините, водосточните и вентилационните тръби, ъглите на покрива и сградата и т.н.

За да се постигне оптимално технико-икономическо решение при проектиране специалистите препоръчват комбиниране на различните видове материали, които могат да се използват и самостоятелно - опънато въже (въжен мълниеприемник), метален прът (единичен мълниеприемник), двойка усукани проводници (мрежа). Колкото по-нестандартен е покривът, толкова по-сложна ще е конструкцията.

Защитата от атмосферни пренапрежения е регламентирана от НАРЕДБА № 8 ОТ 28 ДЕКЕМВРИ 2004 Г. ЗА МЪЛНИЕЗАЩИТАТА НА СГРАДИ, ВЪНШНИ СЪОРЪЖЕНИЯ И ОТКРИТИ ПРОСТРАНСТВА ИЗДАДЕНА ОТ МИНИСТЕРСТВО НА РЕГИОНАЛНОТО РАЗВИТИЕ И БЛАГОУСТРОЙСТВОТО. Наредбата се прилага за мълниезащитни уредби, чието проектиране започва след 20 април 2005 г. Обн. ДВ. бр.6 от 18 Януари 2005 г.

Какво представлява мълнията?
Мълнията от физична гледна точка е електрически разряд с огромна мощност при който се образуване електрическа дъга – светкавица и е съпроводен със звуков ефект – гръмотевица. Разликата в потенциалите (до 1000kW) на атмосферата и земната повърхност е причина за възникването на мълнията. Поради това, че процесът протича в тесен канал - въздухът в него се загрява, като от изолатор се превръща в проводник. Силата на тока е до 200000А, при електрически потенциал от десетки мегаволта. Целият процес трае  приблизително за 1/100 от секундата.
Цялата ширина на канала на мълнията е приблизително 40-50 см, но електричеството протича най-вече по оста му, която е широка едва няколко сантиметра. В този канал температурата, която се развива е много висока - стига до 30000°С. Ето защо блясъкът на мълнията е ослепителен, а  внезапното разширяване на въздуха поради високата температура и последващото бързо свиване са причина за оглушителния звук. Каналът на мълнията от друга страна става източник на радиовълни и това се проявява като смущения в електронната апаратура.
Изобретателят на мълниеотвода (който неправилно се нарича в разговорната реч “гръмоотвод”) е Бенджамин Франклин - създателят на американската конституция . Днес, с масовото навлизане на електрониката във всички сфери на индустрията и бита, все по-често се налага използването на мълниезащита за предотвратяване на поражения от директен или индиректен удар на мълния. Огромната разрушителна мощ на мълнията може да причини катастрофални последици, както за бита, така и за икономиката.

Видове мълнии

Виж още:

Copyright 2011. Free joomla templates |photoshop brushes