Статии от Електротехник - София

Бъдещето е на децентрализираната енергетика

Print

Нашата енергетика сега е изцяло централизирана, но нормативната база е либерализирана, което е предпоставка за развитието на децентрализирана енергетика. Последната има редица предимства пред централизираната.

Тук ще посочим само едно от тях. Много по-ниски електрозагуби при трансформацията и пренасянето, защото децентрализираната енергетика работи на принципа – „генерацията близо до консумацията”. Причина да обръщаме внимание на децентрализираната енергетика е фактът, че в България има добри слънчеви условия и при понижаващите се капиталови за производство на от слънцето. Именно това бе една от главните силни страни на централизираната енергетика – евтината генерация в големи електроцентрали. Но това вече е минало.

Не бива да оставя и без внимание фактът, че централизираната енергетика ще продава на все по-скъпи цени, поради дефицитните конвенционални първични енергоресурси. А децентрализираното електропроизводство, за сметка на безплатните възобновяеми енергийни източници (ВЕИ), ще става все по-конкурентоспособно на централизираната конвенционална енергетика. Очакваните въглеродни данъци в ЕС и у нас ще направят още по-скъпо използването на вносните поскъпващи и ставащи все по-дефицитни изкопаеми твърди, течни и газообразни горива. Това логично ще доведе до изравняване на цените на електричеството от конвенционалната енергетика.

 Защото, ако акумулаторите на електрическите коли и “плъг-ин хибридите” се зареждат от електромрежата полза за природата няма или е малка.Радикалното еко решение е зареждането да става от ВЕИ и колите да се управляват автоматизирано с целева функция минимално замърсяване на околната среда. За повече информация, вижте на www.tonchev.org

Copyright 2011. Free joomla templates |photoshop brushes